Všeobecné obchodné podmienky

 

I. Úvodné ustanovenia

1. „Prevádzkovateľom“ multimediálnych, grafických a softwarových služieb https://mediaextra.sk (ďalej len ako „mediaextra“) je

firma Kamil KAČMÁR - mediaextra, IČO: 46 619 607, DIČ: 1082408470, sídlo: Volgogradská 4783/2, 080 01 Prešov, Slovenská republika, zapísaná na Obvodnom úrade Prešov, č.ObU-PO–OZPI-2012/0432-2, č. živnostenského registra 750-39386 (ďalej aj ako „Dodávateľ“). Prevádzkovateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty – DPH. Telefonický kontakt: +421 905 943 409.

2. „Objednávateľom“ produktov a služieb firmy mediaextra je tretia osoba, ktorá má právo prezerať si obsah produktov a služieb firmy mediaextra (ďalej len ako „Klient“) a súčasne za podmienok určených týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len ako „VOP“) má právo zakúpiť si ním vybraný a objednaný produkt, alebo službu.

3. Objednávanie produktov a služieb firmy mediaextra môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

II. Postup zadávania objednávky na produkt, alebo službu

1. Klient objednáva produkty a služby Dodávateľa prostredníctvom ponuky na www.mediaextra.sk písomnou formou prostredníctvom Objednávkového formulára: e-mailom, poštou, kuriérom, alebo osobným doručením.Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.

2. Pri každej objednávke musí Klient uviesť svoje meno a priezvisko, poštovú (fakturačnú) adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, názov produktu, alebo služby, všetky požadované parametre pre spracovanie objednávky, dátum vystavenia objednávky a vlastnoručný podpis (objednávka zasielaná prostredníctvom e-mailu podpis nemusí obsahovať).

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme dodávateľa a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi dodávateľom a klientom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa Dodávateľ skontaktuje s Klientom, overí objednávku, správnosť zadania požadovaných prác, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a dohodne spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre Klienta záväzná.

4. Po akceptovaní objednávky je Klientovi doručený na e-mailovú adresu ním uvedenú v objednávkovom formulári potvrdzujúci e-mail obsahujúci: konečnú cenu za spracovanie objednávky, zákaznícky kód, prihlasovacie údaje pre overovanie stavu objednávky, pri objednávke v sume min. 20 € aj kód na zľavu využiteľný pri ďalšej objednávke. Všetky údaje potvrdzujúceho e-mailu si musí Klient  starostlivo uchovať na bezpečnom mieste.

5. Pred stiahnutím objednávkového formulára a odoslaním objednávky je Klient povinný dôkladne sa oboznámiť s VOP zverejnenými na stránkach www.mediaextra.sk ich prečítaním alebo iným vhodným spôsobom. Súhlas Klienta s VOP pred samotným stiahnutím objednávkového formulára kliknutím na odkaz „SÚHLASIM s VOP“ je podmienkou nevyhnutnou pred vykonaním akejkoľvek objednávky. Proces stiahnutia formulára nie je možné uskutočniť bez vykonania tohto úkonu.

6. Objednávka je návrhom Klienta na uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí služieb v súlade s podmienkami podľa týchto VOP s Dodávateľom. Na základe odoslanej objednávky Klienta je Zmluva o poskytnutí služieb medzi Dodávateľom a Klientom uzatvorená okamihom odoslania objednávky Klientom podľa čl. II., bod 1. týchto VOP. Týmto okamihom vzniká Dodávateľovi povinnosť po objednaní služieb Klientom poskytnúť objednané služby Klientovi spôsobom podľa čl. V., bod 1. týchto VOP a Klientovi povinnosť zaplatiť dohodnutú cenu za služby uvedené v odoslanej objednávke podľa čl. IV., bod 1.- 4. týchto VOP.

7. Výslovne sa vylučuje aplikácia akýchkoľvek iných podmienok Klienta uvedených v objednávke, inom dokumente, správe alebo v e-maili Klienta, zasielaných Dodávateľovi, ktoré by boli v rozpore s týmito VOP.

8. Ak si Klient objedná produkty, alebo služby Dodávateľa v rámci jednej objednávky v hodnote 20 € a viac (bez prepravných nákladov), bude mu e-mailom doručený Zľavový kód vo výške -10% z celkovej ceny, ktorý môže využiť ako súčasť objednávky na všetky produkty a služby Dodávateľa. Zľavový kód je prenosný, teda môže ho použiť nielen Klient, ktorému bol Zľavový kód poskytnutý, ale aj tretia osoba, ktorej ho Klient poskytne na použitie.

9. Ak je súčasťou zmluvy o poskytnutí služieb medzi Klientom a Dodávateľom aj prioritné spracovanie objednávky, pričom Dodávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží dohodnutý termín vykonania služieb, alebo spracovania a odoslania objednávky Klientovi, Dodávateľ nebude účtovať Klientovi príplatok +25% z ceny objednávky za prioritné spracovanie, ale poskytne Klientovi -10% zľavu z pôvodnej ceny objednávky (cena objednávky bez prepravných nákladov a príplatku za prioritné spracovanie) ako náhradu za nedodržanie termínu na úplné spracovanie objednávky Klienta.

 

III. Ceny za produkty a služby, platobné a prepravné podmienky

1. Klient je povinný zaplatiť Dodávateľovi cenu za služby uvedené v odoslanej objednávke Klienta. Ceny uvedené pri jednotlivých službách v Objednávkových formulároch, ako aj v Cenníku na internetovej stránke www.mediaextra.sk sú konečné, vrátane DPH. Pri niektorých službách sú ceny pohyblivé v určitom rozmedzí, konečné ceny za takéto služby určí Dodávateľ podľa náročnosti spracovania. Dodávateľ si v špecifických prípadoch pri overovaní objednávky vyhradzuje právo navrhnúť za služby Klientovi aj vyššiu cenu, oproti cenám uvedeným v Objednávkovom formulári, alebo v cenníku. Klient má v takom prípade právo neakceptovať cenovú ponuku Dodávateľa a stornovať celú, alebo časť objednávky.  

2. Klient je povinný zaplatiť dohodnutú cenu za produkty a služby až po ich zrealizovaní Dodávateľom, resp. po vykonaní služieb, odovzdaní spracovaných materiálov, alebo produktov Klientovi a to v hotovosti, vkladom na účet Dodávateľa, alebo iným vhodným spôsobom.

3. Cena za produkty a služby je stanovená cenníkom Dodávateľa. Všetky ceny uvedené v cenníku Dodávateľa môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien materiálov, všeobecného nárastu cien za služby a pod.. Konečná cena produktu, alebo služby bude Klientovi vždy oznámená  vopred pri overovaní objednávky.

4. Klient môže uhradiť zmluvnú sumu za produkty, alebo služby:

a) platbou v hotovosti - Klient uhrádza sumu za produkty a služby osobne Dodávateľovi pri preberaní spracovaných produktov, alebo materiálov, pričom Klient obdrží od Dodávateľa faktúru za vykonané služby, s potvrdením zaplatenia zmluvnej ceny Klientom.

b) poštovou dobierkou - Klient uhrádza Dodávateľovi sumu za produkty a služby pri preberaní zásielky so spracovanými produktmi, alebo materiálmi, pričom zásielka musí obsahovať aj faktúru za vykonané služby, s potvrdením zaplatenia zmluvnej ceny Klientom.

c) kuriérskou dobierkou - Klient uhrádza Dodávateľovi sumu za produkty a služby pri preberaní zásielky so spracovanými produktmi, alebo materiálmi kuriérovi pričom zásielka musí obsahovať aj faktúru za vykonané služby, s potvrdením zaplatenia zmluvnej ceny Klientom.

d) prevodom/vkladom na účet Dodávateľa – Klient uhrádza Dodávateľovi sumu za produkty a služby na základe fakturačných údajov, ktoré mu doručí Dodávateľ e-mailom, poštou, kuriérom, alebo osobne formou faktúry za vykonané služby, prípadne aj s poštovým poukazom na úhradu za vykonané služby. Dátum splatnosti sumy za produkty a služby je uvedený na faktúre vystavenej Dodávateľom, obvykle do 15 dní od vystavenia faktúry Klientovi.

5. Najneskôr do 14 dní po uskutočnení platby za produkty a služby podľa týchto VOP sa Dodávateľ zaväzuje Klientovi zaslať na Klientom uvedenú e-mailovú, alebo fakturačnú adresu faktúru potvrdenú o vyplatení zmluvnej sumy Klientom.

6. Spôsob doručenia materiálov k objednávke a prevzatia vyhotovenej objednávky si volí Klient sám cez Objednávkový formulár Dodávateľa, alebo pri inom spôsobe komunikácie. Klient si môže zvoliť z nasledovných spôsobov prevzatia vyhotovenej objednávky:

a) vlastnou dopravou

b) kuriérom (zasielateľskou službou)

c) cez Slovenskú poštu

d) dopravou Dodávateľa

e) cez Internet 

7. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená Klientovi pri overovaní objednávky, prípadne Dodávateľ odporučí Klientovi lacnejší variant dopravy.

 

IV. Dodanie/Prevzatie vyhotovenej objednávky

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Klientovi predmet vyhotovenej objednávky, alebo poskytnúť objednané služby v dohodnutom termíne na adresu/e uvedenú/ej v objednávke.

2. Klient sa zaväzuje prevziať od Dodávateľa predmet vyhotovenej objednávky, alebo umožniť poskytnutie služieb v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke.

3. Pri preberaní predmetu vyhotovenej objednávky je Klient povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, alebo zničená, Klient je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Dodávateľa a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie predmetu zásielky nebudú akceptované.

4. Klient nadobúda vlastnícke práva k predmetu vyhotovenej objednávky až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v Zmluve o poskytnutí služieb na diaľku, alebo osobne na účet Dodávateľa. Do doby prechodu vlastníckych práv z Dodávateľa na Klienta, ktorý má predmet vyhotovenej objednávky v držbe, má Klient všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný nakladať s týmito predmetmi tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt Dodávateľa.

5. Dodávateľ je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu ešte neprešlo na Klienta.

6. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza z Dodávateľa na Klienta momentom prevzatia týchto produktov Klientom, alebo jeho splnomocnencom.

 

V. Storno objednávky / Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí služieb

1. Klient má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to do dňa 1. kontaktovania Dodávateľa s Klientom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u Klienta. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom, poštou). Potvrdenie stornovania oznámi Dodávateľ Klientovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre dodávateľa a zastavenie spracovávania objednávky. 

2. Odoslanú objednávku je Klient oprávnený stornovať takým spôsobom, že zašle e-mail na e-mailovú adresu Dodávateľa a odvolá objednávku, ak odvolanie objednávky dôjde Dodávateľovi skôr, ako Dodávateľ začne práce na Klientovej objednávke, resp. skôr, ako sa začnú Klientovi poskytovať objednané služby, alebo ak mu je odoslaný, alebo umožnený stiahnuť si spracovaný materiál, za ktorý má zaplatiť.

3. Klient je oprávnený jednostranne písomne odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí služieb v čase od uzatvorenia tejto zmluvy až do začatia prác, ktoré sú predmetom objednávky a to aj bez uvedenia dôvodu. Začiatok a postup prác na Klientovej objednávke, si môže Klient priebežne overiť v Zákazníckej zóne na internetovej stránke Dodávateľa www.mediaextra.sk. V prípade platného odstúpenia Klienta od Zmluvy o poskytnutí služieb Dodávateľ nezačne vykonávať práce, ktoré sú predmetom Klientovej objednávky a taktiež potvrdí Klientovi e-mailom, alebo iným vhodným spôsobom storno objednávky a to najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa po doručení platného odstúpenia Dodávateľovi.

4. Spätné odoslanie materiálov Klientovi, ktoré poskytol Dodávateľovi na spracovanie pri prácach na objednávke, vykoná Dodávateľ dohodnutým, alebo iným vhodným spôsobom najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa po doručení platného odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí služieb na náklady Klienta.

5. Ak Klient odoslal objednávku spolu s materiálom na spracovanie bez predchádzajúcej dohody s Dodávateľom, pričom táto objednávka nebude Dodávateľom akceptovaná, bude tento materiál Klientovi vrátený dohodnutým, alebo iným vhodným spôsobom najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa neakceptovania objednávky na náklady Klienta.

6. Ak si Klient z akýchkoľvek dôvodov neprevezme vrátený materiál, takýto materiál ostáva vo vlastníctve Dodávateľa, až do dňa osobného prevzatia materiálu Klientom a súčasne vyplatenia zmarených prepravných nákladov Dodávateľovi.

7. Pri neoprávnenom stornovaní objednávky zo strany Klienta (najmä, ak je už jeho objednávka spracovávaná Dodávateľom) má Dodávateľ právo zastaviť práce na tejto objednávke a požadovať od Klienta finančnú pokutu podľa množstva už vykonaných prác vo výške až do 50% z celkovej ceny stornovanej objednávky (cena objednávky bez prepravných nákladov).

 

VI. Záruka a reklamácia

1. Záručné a reklamačné podmienky sa vzťahujú na všetky produkty a služby, ktoré Dodávateľ poskytol Klientovi.

2. Záručná doba pre reklamovanie nehmotných služieb (výsledné produkty sú v digitálnej forme) je stanovená na 30 dní. Záručná doba pre služby, alebo produkty, ktorých výsledkom, alebo súčasťou sú hmotné predmety (DVD médiá, fotografie, výpočtová technika a pod.) je stanovená na 6 mesiacov. Záručná doba plynie odo dňa prevzatia vyhotovenej objednávky Klientom. Reklamovať je možné len produkty objednané, prevzaté a zaplatené u Dodávateľa. Pri uplatnení reklamácie je Klient povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v pôvodnom balení, vrátane faktúry, alebo iného dokladu o zaplatení produktu Dodávateľovi.

3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením produktu, prevádzkovaním produktu v nevhodných podmienkach, nepozornosťou pri manipulácii s produktom, nedodržaním príslušných zásad zo strany Klienta, alebo osoby, ktorú Klient týmto poveril, alebo ak bol prevedený zásah do produktu inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča Klientovi telefonicky, alebo e-mailom oznámiť Dodávateľovi, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavuje. Na základe týchto informácií sa odporučí Klientovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

VII. Ochrana autorského práva

1. Všetky Objednávkové formuláre, súbory obsahujúce grafiku, prezentačné demo-náhľady, ako aj celý obsah internetovej domény www.mediaextra.sk  je chránený v súlade s Autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, ku ktorému majetkové práva má výlučne Prevádzkovateľ.

2. Klient nemá právo sťahovať, alebo kopírovať akékoľvek grafické, ani obsahové materiály zverejnené na https://mediaextra.sk a použiť ich na osobné, alebo komerčné účely. Výnimku tvoria len súbory Objednávkových formulárov, ktoré však môžu byť sťahované a použité len na účel objednania produktov a služieb firmy mediaextra.

3. Používanie akéhokoľvek obsahu, ako aj materiálov publikovaných na www.mediaextra.sk  je bez predchádzajúcej dohody s Prevádzkovateľom zakázané. 

4. Dodávateľ vykonáva inštalácie aplikačného softwaru, alebo iné softwarové služby pre Klienta len za podmienky, že Klient  poskytol Dodávateľovi legálny software, alebo požaduje inštalácie free softwaru. Dodávateľ taktiež spracováva len také dodané materiály, ku ktorým Klient vlastní autorské práva, resp. je ich vlastníkom a spôsob, akým chce tieto Dodávateľom upravené materiály použiť, nie je v rozpore s autorskými právami.

5. Za porušenie autorských práv prostredníctvom materiálov, multimédií, alebo nelegálnych softwarových aplikácií dodaných Klientom, zodpovedá Klient, resp. osoba, ktorá takéto materiály, alebo software Dodávateľovi poskytla.

6. Dodávateľ neskúma obsah súborov pri službách Download / Upload, preto ak si prostredníctvom týchto služieb Klient objedná stiahnutie súborov s nelegálnym obsahom, alebo takéto súbory nechá umiestniť na úložný server, je v plnej miere sám zodpovedný za porušenie autorských práv, resp. za všetky spôsobené škody tretím stranám.

 

VIII. Obmedzenie právnej zodpovednosti Prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, nároky, alebo výdavky akéhokoľvek druhu, vrátane akýchkoľvek následných, nepriamych, alebo náhodných škôd, alebo aj akéhokoľvek ušlého zisku, alebo akýchkoľvek strát na úsporách, v dôsledku použitia produktov, alebo čohokoľvek čo priamo súvisí so službami Dodávateľa. Rovnako nenesie zodpovednosť za to, akým spôsobom a v akom prípade použije Klient výsledné produkty objednávky.

2. Klient berie na vedomie, že sám zodpovedá za vhodnosť použitia výsledných produktov od Dodávateľa a je povinný sám zvážiť použitie týchto produktov podľa konkrétnych okolností, nakoľko Dodávateľ nemá vedomosť o tom, na aký účel Klient tieto produkty potrebuje a využije.

3. Všetky informácie sprístupnené na stránke www.mediaextra.sk  majú informatívny charakter.

 

IX. Ochrana osobných údajov

1. V súlade so Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a osobitnými predpismi udeľuje Klient od okamihu odoslania objednávky Dodávateľovi súhlas so spracovaním jeho osobných a iných údajov uvedených v Objednávkovom formulári, v objednávke, prípadne vo vzájomnej korešpondencii medzi Klientom a Dodávateľom. Tento súhlas je poskytovaný na účely zavedenia predzmluvných vzťahov a informácií potrebných na účely plnenia povinností zo Zmluvy o poskytnutí služieb (vzájomných zmluvných vzťahov). Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na dobu do jeho odvolania s tým, že udelený súhlas je Klient oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Dodávateľa, alebo písomným oznámením na adresu predstavujúcu sídlo Dodávateľa.

2. Všetky údaje, ktoré Klient poskytne Dodávateľovi prostredníctvom objednávkového formulára, budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi Dodávateľom a Klientom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu materiálov súvisiacich s objednávkou), ani inak komerčne využívané. 

3. Klient zároveň odoslaním objednávky vyhlasuje, že osobné údaje uvedené v registračnom formulári patria jemu ako zadávateľovi objednávky a sú pravdivé. Podľa § 11 Zákona č. 428/2002 Z.z. za nepravdivosť, alebo zneužitie osobných údajov inej osoby zodpovedá ten, kto ich formou objednávky Dodávateľovi poskytol.

4. Vykonaním objednávky Klient súhlasí s následnou komunikáciou s Dodávateľom formou elektronickej pošty, telefonátov, sms správ, prípadne iným vhodným spôsobom.

 

X. Záverečné ustanovenia

1. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných Klientovi Dodávateľom platí, že ak Dodávateľ neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mail, alebo sms správa) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telefónne číslo Klienta, považuje sa táto správa (e-mail, alebo sms správa) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných Dodávateľovi (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie Dodávateľ nepotvrdí Klientovi spätnou e-mailovou správou, alebo iným vhodným spôsobom.

2. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo Zmluvy o poskytnutí služieb je neplatné, alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť, alebo neúčinnosť za následok neplatnosť, alebo neúčinnosť ďalších ustanovení danej zmluvy/VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia zmluvy.

3. VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.mediaextra.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia VOP rušiť, meniť, upravovať, alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené Zmluvy o poskytnutí služieb sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia danej zmluvy. Vykonaním objednávky, ako aj odoslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na www.mediaextra.sk pri procese objednávania Klient potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s VOP, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.

4. VOP v tomto znení sú zverejnené a účinné od 18.06.2012.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Späť